Ba Bể phấn đấu giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2016

Năm 2016 này, huyện Ba Bể đặt ra mục tiêu phấn đấu sẽ giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo tương ứng với gần 500 hộ sẽ thoát nghèo./

  

 

Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo thì huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của  người dân đồng thời  triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm giúp các hộ nghèo đổi mới tư duy, cách thức làm ăn, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa. Tiếp tục đẩy mạnh các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội  trong đó tập trung vào đối tượng hộ nghèo để tạo điều kiện cho họ tiếp cận các nguồn vốn vay và dịch vụ xã hội cơ bản để từng bước thoát nghèo một cách bền vững. Được biết, nhờ triển khai tốt các giải pháp trên nên đến hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của huyện Ba Bể giảm còn 34,04 %, hộ cận nghèo còn trên 16,42%.