Ba Bể phấn đấu đến hết năm 2022 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Toàn huyện hiện có 3/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 21,4%, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã.

Để đưa 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã đề ra kế hoạch, năm 2021 xã Thượng Giáo đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2022 xây dựng xã Mỹ Phương đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm này bình quân tiêu chí trên toàn huyện đạt 12 tiêu chí/xã. Trong đó có xã Hà Hiệu đạt 6/17 tiêu chí NTM nâng cao; xã Địa Linh đạt 8/17 tiêu chí NTM nâng cao; xã Khang Ninh 5/17 tiêu chí NTM nâng cao; số xã đạt 13 tiêu chí gồm: xã Thượng Giáo, Yến Dương, Hoàng Trĩ; xã Chu Hương đạt 11 tiêu chí; số xã đạt 10 tiêu chí gồm: xã Mỹ Phương, Đồng Phúc, Quảng Khê; xã Nam Mẫu đạt 9 tiêu chí; số xã đạt 8 tiêu chí gồm: xã Cao Thượng, Bành Trạch, Phúc Lộc.

Ảnh: Lễ công bố xã Địa Linh và xã Khang Ninh về đích nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 1385/QĐ của Thủ tướng Chính phủ đăng ký thực hiện thôn NTM, đến nay toàn huyện đã có 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu trên thì huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của người dân, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị, ban ngành, đoàn thể để triển khai đạt kế hoạch đề ra. /.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn: Trung tâm VHTT&TT