Ba Bể nỗ lực thực hiện tốt chính sách cho người có công

Trong những năm qua, thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, công tác chính sách xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng ở huyện Ba Bể đã có những chuyển biến tích cực./.

 

Ảnh: Lãnh đạo huyện Ba Bể thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng.


 

Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vừa là nghĩa vụ, vừa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn huyện đã đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước, với nhiều hình thức phong phú đến các tầng lớp nhân dân; kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến, cách làm hay của các cá nhân, đơn vị, phát động nhiều phong trào sâu rộng thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Các ngành, các cấp, đoàn thể có sự chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ, toàn diện, phong phú mang tính xã hội ngày càng rộng rãi. Chính vì vậy, công tác thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công ở huyện đã đạt được nhiều kết quả thiết thực như: từ năm 2010 đến nay, nhân dịp tết Nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ 27/7 huyện đã tổ chức thăm hỏi tặng quà được gần 6000 xuất quà trị giá trên 1,19 tỷ đồng, giải quyết hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được 143 trường hợp, đưa người có công đi điều dưỡng  được 256 lượt người, hỗ trợ làm mới nhà ở cho người có công và thân nhân của họ từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh được  2 nhà trị giá 61triệu đồng, sửa chữa 1 nhà bia ghi tên liệt sỹ,tổ chức vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được 94,2 triệu đồng…

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, huyện Ba Bể sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, nhất là những chế độ chính sách mới, coi trọng công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước nói chung, chính sách xã hội nói riêng đến từng người dân, thường xuyên kiểm tra, rà soát để đôn đốc, hướng dẫn cơ sở kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân…tiếp tục động viên thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và thân nhân của họ nêu cao ý trí tự lực, tự cường, gương mẫu vươn lên làm giàu, tiếp tục đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.