Ba Bể: Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giảm lãi suất cho vay

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH; Văn bản số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc  Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Bể đã tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo cho các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các Hội đoàn thể nhận uỷ thác, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện tuyên truyền đến các đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội,  theo đó đối tượng, thời gian, mức giảm lãi suất cho vay cụ thể như sau:

– Giảm 10% với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

Ảnh: Cán bộ NHCSXH huyện kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay

– Đối với các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn nhận uỷ thác: Ngân hàng CSXH huyện báo cáo, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân, các chủ đầu tư khác để thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định 1990/QĐ-TTg.

– Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định sô 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015./.

Tác giả: Bế Thị Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT