Ba Bể: Kết nạp được 173 Đảng viên

Năm 2013, công tác kết nạp đảng viên ở Đảng bộ huyện Ba Bể tiếp tục đạt về chất lượng và vượt về số lượng. Cụ thể có 173 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 115% kế hoạch năm.

 

Nhìn chung đảng viên mới kết nạp có tuổi đời trẻ, nhiệt tình trong công tác, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, kiên định lập trường, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng; năng động sáng tạo, vững vàng trước khó khăn thử thách. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy- với vai trò chức năng là hạt nhân chính trị: triển khai, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, tổ chức tốt các phong trào ở địa phương, đơn vị, chỉ đạo tốt các tổ chức đoàn thể phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Trong thời gian tới Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục làm tham mưu cho Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, phấn đấu năm 2014 kết nạp được từ 150 đảng viên trở lên.