Ba Bể hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc phạm vi gia đình không phải xin phép

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc phạm vi gia đình không phải xin phép

Ngày 09/11/2012, UBND huyện Ba Bể đã ban hành Văn bản số 1289/UBND-VP về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1508/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, huyện Ba Bể yêu cầu Phòng Tài nguyên – Môi trường và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể:

Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài nguyên nước trên địa bàn, tổng hợp các công trình khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải xin phép nhưng phải đăng ký, báo cáo Sở Tài nguyên – Môi trường trước ngày 20/12 hàng năm; phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền trên địa bàn.

UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Quyết định và thống kê, đăng ký các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, các trường hợp không phải xin phép, phải đăng ký theo quy định này; niêm yết công khai Quyết định tại trụ sở UBND xã, thị trấn, tuyên truyền phổ biến nội dung quyết định trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân thuộc trường hợp phải khai thác nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước (quy định tại Điều 4 của Quyết định) các thủ tục theo quy định tại Điều 6 của Quyết định; chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc lập sổ theo dõi các công trình khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc trường hợp không phải xin cấp phép nhưng phải đăng ký theo quy định và báo cáo định kỳ hàng năm về phòng Tài nguyên – Môi trường huyện trước ngày 10/12 để tổng hợp báo cáo UBND huyện./

Bài trướcBa Bể: Hội chợ kích cầu hàng tiêu dùng năm 2012
Bài tiếp theoKiểm tra công tác hoạt động hè năm 2012 tại Ba Bể