Ba Bể học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 khóa XI

Ngày 15/9, huyện ủy Ba Bể đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 khóa XI./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Quy định số 30 của Ban chấp hành Trung ương Ðảng về thi hành chương VII, chương VIII, Ðiều lệ Ðảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng. Trong đó, khẳng định rõ kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Ðảng; tổ chức Ðảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách và những nội dung do cấp ủy giao. Các đại biểu cũng đã được triển khai Nghị quyết số 11 – NQ/TU ngày 27/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 khóa XI về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, thông qua kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng , công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 khóa XI. Tại hội nghị, huyện ủy Ba bể cũng đã thực hiện việc giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ  lãnh đạo chủ chốt của huyện, giới thiệu nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ huyện và giới thiệu nguồn quy hoạch lãnh đạo quản lý các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện giai đoạn 2020 – 2025.