Ba Bể học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH trung ương Đảng khóa XII

Ngày 15/12, thường trực huyện ủy Ba Bể đã tổ chức hội nghị toàn huyện nghe quán triệt học tập, triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XII. Đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị Quyết và một số nội dung, định hướng phát triển lớn của tỉnh trong thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong thường trực huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện, các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các phòng ban ngành của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng toàn thể cán bộ, viên chức huyện ủy và UBND huyện./.

 

          Ảnh: quán triệt học tập, triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XII tại huyện Ba Bể.


          Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Mục đích của hội nghị là nhằm phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo, tiến hành thực hiện Nghị quyết một các có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình.

          Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân; đề ra mục tiêu, yêu cầu; đưa ra các biểu hiện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết cũng đề ra một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt như: đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; hợp đồng có thời hạn đối với viên chức; tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; có cơ chế tạo động lực như chính sách tiền lương, nhà ở, … Trực tiếp truyền đạt và chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên BCH trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, phải  nhận diện cho đúng, trúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện tự diễn biến , tự chuyển hóa để từ đó xác định giải pháp xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khắc phục những yếu kém, củng cố niềm tin trong nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ đề công tác của năm 2017 là “ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” cũng chính là một nội dung quan trọng triển khai thực hiện chỉ đạo của TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, tiên phong gương mẫu gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân.