Ba Bể: Hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở

Trong thời gian vừa qua BTV Huyện ủy Ba Bể đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của điều lệ đảng. Tính đến hết ngày 25/6, 100% các chi, đảng bộ trong toàn huyện tổ chức xong đại hội ./.

 

     

ảnh: Đại Hội Đảng bộ xã Bành Trạch tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020


 Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, 52/52 chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện tổ chức đại hội đều đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của điều lệ đảng từ việc soạn dự thảo văn kiện đại hội, xây dựng chương trình kịch bản, phân công nhiệm vụ … đến công tác chuẩn bị nhân sự đều rõ ràng, đảm bảo dân chủ, khách quan, tiến hành đúng quy trình, đảm bảo về tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Qua đánh giá cho thấy, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội đã được các cấp uỷ chỉ đạo chặt chẽ, đầy đủ cả về nội dung và phương pháp, báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định được phương hướng, mục tiêu, đề ra giải pháp. Báo cáo kiểm điểm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả mà tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra đã được cấp uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình từ việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ; sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội; chủ động xây dựng phương án nhân sự trình đại hội; Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được thực hiện tốt, việc lấy ý kiến tham gia vào các văn kiện đại hội được các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; Công tác ứng cử, đề cử được tiến hành dân chủ, danh sách bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra đảng ủy đảm bảo có số dư so với số lượng cần bầu; ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của cấp ủy có cơ cấu độ tuổi hợp lý, đảm bảo cả về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị.

Việc hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Ba Bể tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.