Ba Bể: Doanh số cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt trên 207 tỷ đồng

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể, 6 tháng đầu năm 2015, doanh số cho vay các nguồn vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt trên 207,1 tỷ đồng bằng 96,6% kế hoạch năm./.

 

Ảnh: Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện giao dịch tại cơ sở.


Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt trên 88,3 tỷ đồng, vốn vay xuất khẩu lao động đạt trên 13,8 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh đạt trên 60, 3 tỷ đồng, vốn vay hộ cận nghèo đạt trên 17,6 tỷ đồng, vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 8,47 tỷ đồng, vốn vay giải quyết việc làm đạt trên 5 tỷ đồng, vốn vay học sinh sinh viên đạt trên 8,4 tỷ đồng….Nhằm duy trì và phát huy tốt nhất hiệu quả các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn vay dành cho các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chú trọng triển khai huy động nguồn vốn tiền gửi từ cộng đồng dân cư, tiền gửi tiết kiệm, đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp tích cực để đảm bảo giải ngân kịp thời, cho vay theo đúng đối tượng được thụ hưởng và hỗ trợ các đối tượng tháo gỡ khó khăn trong quá trình vay, trả nợ như: triển khai công tác tuyên truyền theo chủ điểm và theo từng chương trình; phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, bổ sung danh sách các đối tượng thuộc diện vay vốn; nâng mức cho vay chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài…

 

Ảnh: Nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho chị em phụ nữ xã Hà Hiệu phát triển kinh tế gia đình


Từ những kết quả trên, có thể khẳng định nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi cùng với những cơ chế, chính sách hợp lý triển khai trong thời gian qua đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.