Ba Bể đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Trong những năm qua, Công tác khuyến học, khuyến tài ở huyện Ba Bể luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, từng bước đẩy mạnh phong trào học tập trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Đến nay, huyện Ba Bể có 4 dòng họ học tập; 11.747 gia đình học tập; 184 cộng đồng học tập và 55 đơn vị học tập. Trong đó, trên 94% thôn, tiểu khu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 100% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; trên 71% đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 100% đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”. Trong năm 2021, với những giải pháp tích cực, Hội Khuyến học huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình khuyến học. Từ đó, đã tích cực làm thay đổi nhận thức trong nhân dân về việc chăm lo cho con cái học hành, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao hiệu quả giáo dục tại các địa bàn dân cư và nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương./.

Ảnh: Giấy khen dòng họ Hoàng xã Thượng Giáo, đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016 – 2020.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT