Ba Bể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Huyện Ba Bể đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

 Buổi tuyên truyền tại xã Cao Trĩ

Theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện về Tổ chức, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tiểu khu chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện Ba Bể, giai đoạn này huyện Ba Bể dự kiến sẽ sáp nhập là 41 thôn, tiểu khu của 08 xã, thị trấn cụ thể: xã Địa Linh (10 thôn), Chu Hương (8 thôn), Thượng Giáo (02 thôn), Phúc Lộc (02 thôn), Hà Hiệu (02 thôn), Cao Thượng (11 thôn), Đồng Phúc (02 thôn), thị trấn Chợ Rã (04 tiểu khu) và sắp xếp lại đơn vị hành chính xã Cao Trĩ, trong đó, xã Cao Trĩ sẽ sáp nhập 06 thôn (gồm: Bản Ngù 1, Bản Ngù 2, Bản Piềng 1, Bản Piềng 2, Nà Chả, Phiêng Toản) về xã Thượng Giáo và sáp nhập 02 thôn (gồm: Kéo Pựt, Dài Khao) về xã Khang Ninh.

Tại các buổi tuyên truyền, huyện Ba Bể đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn, về tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện về Tổ chức, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tiểu khu chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện Ba Bể./.