Ba Bể: Cấp trên 43 nghìn tờ báo, tạp chí miễn phí đến đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số báo,  ấn phẩm, tạp chí miễn phí đến đồng bào dân tộc thiểu số, từ đầu năm đến nay huyện Ba Bể đã cấp phát hơn 43.000 số báo, tạp chí đến người dân.

Các loại ấn phẩm, báo, tạp chí được cấp phát gồm: Báo Bắc Kạn, báo Dân tộc phát triển, tạp chí, chuyên trang, chuyên đề…Ấn phẩm, báo chí cấp phát miễn phí, đã chuyền tải đầy đủ mọi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với từng hộ gia đình, giúp nâng cao dân trí, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế gia đình, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển biến tích cực thay đổi tư duy cách nghĩ, cách làm. Ngoài ra báo chí còn góp phần phê phán những thói hư, tật xấu, những tiêu cực của xã hội, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gạt bỏ những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép. Từ đó, nâng cao nhận thức, xây dựng nếp sống văn minh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn./.

Ảnh: : Báo chí góp phần không nhỏ trong việc đưa thông tin lên vùng khó khăn.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn: Trung tâm VHTT&TT