Ba Bể: Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho quá trình họat động của các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 2 ngày (30 và 31/10/2017), HĐND huyện Ba Bể tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND các xã: Địa Linh, Yến Dương, Chu Hương, Mỹ Phương, Cao Trĩ./.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các Đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn đã tập trung nghiên cứu một số chuyên đề cơ bản như: Khái quát nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Đầu tư công năm 2014; Khái quát nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND…

Qua lớp bồi dưỡng các đại biểu sẽ nắm được những vấn đề có tính lý luận về vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn; cơ sở pháp lý trong tổ chức, hoạt động HĐND cấp xã…từ đó vận dụng tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như các kỹ năng cần thiết của người đại biểu HĐND, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND huyện Ba Bể sẽ tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND các xã còn lại trong các ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 6, mùng 7/11/2017./.