Ba Bể bàn giao trên 1200 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Tính đến hết tháng 10, Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể đ? bàn giao 1237 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đạt 52% KH./.

Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Công ty Sài Gòn – Ba Bể.

Việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động tự quản lý thể hiện minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, từ đó đảm bảo lợi ích tối đa của người lao động, đồng thời, giảm chi phí, thời gian cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình nỗ lực thực hiện hiện đại hóa, cải cách hành chính của ngành BHXH, tiến tới mục tiêu sử dụng sổ BHXH điện tử. Để phấn đấu đến tháng 9 năm 2018 sẽ hoàn thành bàn giao 2347 sổ  đạt 100% kế hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể sẽ tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc bàn giao sổ BHXH đến với đơn vị sử dụng lao động, tích cực hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị sử dụng lao động, người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Luật BHXH.