Ba Bể: 100 % xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

Theo báo cáo của UBND huyện, hiện nay 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt xã phường phù hợp với trẻ em./.

Môi trường an toàn và lành mạnh tạo sân chơi cho các em phát triển toàn diện.

    Xác định tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ phát triển là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển KT-XH, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đưa vào nội dung quan trọng trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch của  các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở 100% xã, thị trấn. Từ đó, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em đã huy động sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị và  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, toàn xã hội. Để duy trì kết quả 100% xã, thị trấn phù hợp trẻ em như hiện nay, huyện Ba Bể đã đề ra nhiều giải pháp như: Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công chăm sóc giáo dục trẻ em; thực hiện tốt công tác tuyên truyền,  vận động để  nâng cao nhận thức trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể, gia đình và cộng đồng cùng vào cuộc bảo vệ trẻ em; tạo mọi điều kiện cho trẻ em được tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa – xã hội; đấu tranh phòng chống trẻ em bị xâm hại, bạo lực; gắn tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.