về việc người nhiễm bệnh COVID-19 tử vong

Ngày 19/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Công văn 139/UBND-VP về việc người nhiễm bệnh COVID-19 tử vong

Tại đây: CV 139 về người nhiễm bệnh Covid-19 tử vong