ề việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Tại đây: KH 38 kiểm tra công tác cải cách hành chính